Uchwałą z dnia 11 października 2012 r. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie, czy przepis art. 703 zdanie drugie k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący (sygn. akt III CZP 52/12).

Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

Kwestia charakteru powyższej regulacji była już wielokrotnie przedmiotem zainteresowania zarówno doktryny, jak i judykatury. W wyroku z dnia 17 marca 2010 r. Sąd Najwyższy przyjął, iż jest to przepis bezwzględnie obowiązujący (II CSK 454/09, OSN 2010, Nr 10, poz. 142). W doktrynie przeważał jednak pogląd o względnym charakterze tego przepisu (tak m.in. Kodeks cywilny. Komentarz pod red. K. Osajdy, Warszawa 2012, System Informacji Prawnej Legalis). Podobne stanowisko zajmował Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 15 lipca 2010 r. (sygn. akt IV CSK 33/10, OSN 2011, Nr 3, poz. 31) oraz z dnia 21 października 2010 r. (sygn. akt IV CSK 215/10, niepubl.).

Również w przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy przyjął, iż strony umowy dzierżawy mogą wyłączyć obowiązek wydzierżawiającego udzielenia dzierżawcy dodatkowego terminu trzymiesięcznego do zapłaty zaległego czynszu (art. 703 zdanie drugie k.c.).

Artykuł opublikowany po raz pierwszy w dniu 9 października 2012 r.