W dniu 22 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb Cywilnej oraz Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i spraw publicznych podjął uchwałę, w świetle której niepouczenie albo błędne pouczenie strony działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia nie ma wpływu na rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia tego środka  (sygn. akt III CZP 38/11).

 

Zajęcie wyżej zaprezentowanego stanowiska nastąpiło w związku z wątpliwościami, jakie pojawiały się w doktrynie i judykaturze. Wydawać by się mogło, iż uchwała ta przypieczętowała dominującą linię orzeczniczą, w świetle której niepouczenie albo błędne pouczenie strony nie reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika może zostać uznane za przyczynę uzasadniającą przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia, jednak terminu tego nie wstrzymuje. 

 

Artykuł opublikowany w dniu 22 listopada 2011 r.