Uchwałą z dnia 9 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy stwierdził, iż przepis art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie ma zastosowania, jeżeli apelacja zawierająca wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych została wniesiona osobiście przez stronę reprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego (sygn. akt III CZP 92/11).

 

Zgodnie z ust. 2 powołanego wyżej artykułu 112 ustawy kosztowej, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pisma został prawomocnie oddalony, przewodniczący wzywa stronę do opłacenia złożonego pisma, na podstawie art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Reguła ta nie ma jednak zastosowania w sytuacji, pismo podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, zostało wniesione przez profesjonalnego pełnomocnika.

 

W takim przypadku, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia, a gdy postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia. Jeżeli jednak o zwolnieniu od kosztów sądowych orzekał sąd pierwszej instancji, a strona wniosła zażalenie w przepisanym terminie, termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia.

 
Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, rygoryzm kierowany pod adresem profesjonalnych pełnomocników nie ma zastosowania w sytuacji, gdy środek zaskarżenia zawierający wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wniosła sama strona, reprezentowana w postępowaniu przez profesjonalnego pełnomocnika.

 

Artykuł opublikowany w dniu 13 lutego 2012 r.