Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 17 stycznia 2013 r. udzielił odpowiedzi na bardzo istotne pytanie dotyczące zasad podwyższenia kapitału zakładowego spółki bez zmiany umowy. Postawione pytanie prawne koncentrowało się na ustaleniu, czy jest to możliwe tylko na zasadzie utworzenia nowych udziałów, jak również na kwestii, czy udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podwyższonym na podstawie art. 257 § 1 k.s.h., muszą objąć wszyscy dotychczasowi wspólnicy w stosunku określonym w art. 257 § 3 k.s.h., czy też prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników może być wyłączone uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 257 § 1 k.s.h. jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. § 2 powołanego przepisu wskazuje, iż podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Natomiast zgodnie z § 3 jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W uchwale 7 sędziów w sprawie za sygnaturą akt III CZP 57/12 Sąd Najwyższy przyjął, iż podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Artykuł opublikowany po raz pierwszy w dniu 25 stycznia 2013 r.