Uchwałą z dnia 25 listopada 2011 r. Sad Najwyższy stwierdził, iż roszczenie przedsiębiorcy o zwrot nienależnie pobranej opłaty z tytułu wydania karty pojazdu, uiszczonej w związku z rejestracją pojazdu sprowadzonego w ramach działalności gospodarczej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. (sygn. akt III CZP 67/11).

 

Skutkiem takiej tezy jest przyjęcie, iż roszczenie takie nie podlega 3-letniemu terminowi przedawnienia, o którym mowa w art. 118 k.c., lecz znajduje doń zastosowanie ogólny termin przedawnienia roszczeń.

 

Artykuł opublikowany w dniu 8 grudnia 2011 r.