Sąd Najwyższy zajął się kwestią roszczeń przysługujących odwołanym członkom zarządów spółek, z którymi rozwiązano umowy o pracę z naruszeniem prawa.

 

Zgodnie z art. 203 § 1 k.s.h. i art. 370 § 1 k.s.h. członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Z uwagi na istnienie w takim przypadku dwóch węzłów prawnych pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu sprawia, że możliwa jest sytuacja, gdy mimo wygaśnięcia jednego ze stosunków trwa jeszcze drugi. Najczęściej będziemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy następuje wygaśnięcie mandatu członka zarządu, podczas gdy stosunek pracy będzie jeszcze trwał. Uchwała o odwołaniu z funkcji członka zarządu spółki z o.o. powoduje natychmiastowe ustanie korporacyjnego stosunku członkostwa w zarządzie spółki. Nie prowadzi jednak do automatycznego rozwiązania stosunku pracy będącego podstawą zatrudnienia na tym stanowisku (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 kwietnia 2011 r., sygn. akt II PK 255/10, Monitor Prawa Pracy rok 2011, Nr 8, str. 426). Niezbędne będzie wówczas rozwiązanie umowy o pracę z odwołanym członkiem zarządu w trybie i na zasadach określonych w przepisach k.p.

 

Uchwałą 7 sędziów z dnia 16 maja 2012 r. Sąd Najwyższy podniósł, iż w przypadku kiedy z odwołanym członkiem zarządu rozwiązano umowę o pracę z naruszeniem prawa, może on wystąpić do sądu z pozwem o przywrócenie do pracy (sygn. akt III PZP 3/12).

 

Artykuł opublikowany w dniu 27 maja 2012 r.