Uchwałą z dnia 8 marca 2012 r. Sąd Najwyższy przesądził, iż kurator ustanowiony dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wystąpić do sądu w imieniu spółki z wnioskiem o jej rozwiązanie. Warunkiem złożenia takiego wniosku jest objęcie go zakresem umocowania.

 

Zgodnie z art. 38 k.c., osoby prawne działają przez swoje organy. Przepis art. 42 § 1 k.c. reguluje tryb postępowania w przypadku braku organu/organów osoby prawnej, jeżeli brak ten uniemożliwia prowadzenie jej spraw. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu, takiej sytuacji sąd ustanawia dla niej kuratora. Zakres kompetencji kuratora określa sąd w wydanym mu zaświadczeniu (art. 604 k.p.c.).

 

W doktrynie już wcześniej prezentowany był pogląd, iż kurator osoby prawnej ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 k.c. może reprezentować tę osobę w postępowaniu o jej rozwiązanie (bez potrzeby ustanowienia oddzielnego kuratora procesowego), jeżeli został on w postanowieniu o powołaniu do tego umocowany (Kodeks cywilny. Komentarz, tom I, pod red. prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego, Warszawa 2011, System Prawny Legalis). Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 kwietnia 2000 r. (I ACa 1462/99, PG 2000, Nr 12, s. 52).

 

Artykuł opublikowany w dniu 13 lutego 2012 r.