W dniu 24 lipca 2012 r. do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego kwestii wskazania daty początkowej, od której należy liczyć dwutygodniowy termin do złożenia przez wierzyciela wniosku o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego.

 

Problem sprowadza się do ustalenia, czy powinna być to data faktycznego uprawomocnienia się postanowienia komornika o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego po upływie terminu dla stron do ewentualnego wniesienia zażalenia na to postanowienie, czy też data – w praktyce najczęściej znacznie późniejsza, w której komornik dokonał stwierdzenia prawomocności postanowienia o ustaleniu kosztów postanowienia zabezpieczającego (sygn. akt III CZP 70/12).

 

Występujący o rozstrzygnięcie zagadnienia Sąd wskazał na patową sytuację, w jakiej stawiany jest wierzyciel podnosząc, iż o ile wystąpienie do sądu z wnioskiem o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego bez klauzuli prawomocności pochodzącej od komornika jest bezskuteczne jako przedwczesne, o tyle wierzyciel nieraz długo oczekuje, aż komornik stwierdzi prawomocność swojego postanowienia. Wówczas wniosek wierzyciela jest oddalany jako spóźniony. 

 

Jak zauważył Sąd, problemu tego nie rozstrzyga art. 745 k.p.c. Mówi on bowiem albo o kosztach powstałych po orzeczeniu sądu, albo o kosztach zabezpieczenia wydanego przed wszczęciem postępowania w sprawie. Natomiast odnośnie kosztów powstałych w toku postępowania sądowego, przed wydaniem wyroku, których prawomocność stwierdzono w jakimś czasie po prawomocności orzeczenia sądu lecz z datą, wynikającą z upływu 7 dni od daty doręczenia postanowienia zabezpieczającego dłużnikowi – regulacji brak.

 

Artykuł opublikowany w dniu 7 sierpnia 2012 r.