W uchwale z dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy zmienił swą dotychczasową linię orzeczniczą w przedmiocie zasądzenia przez sąd zwrotu przez stronę przegrywającą kosztów przejazdu pełnomocnika do sądu. Rozpoznając pytanie prawne Sądu Okręgowego w Legnicy, Sąd Najwyższy stwierdził, iż strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi zastępowanemu przez pełnomocnika będącego adwokatem koszty jego przejazdu do sądu, jeżeli w okolicznościach sprawy były one niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (sygn. akt III CZP 33/12)

 Artykuł opublikowany po raz pierwszy w dniu 7 sierpnia 2012 r.